Kỹ sư

Tin học văn phòng. Thành thạo Các phần mền kỹ thuật. Có kinh nghiệm 3 năm làm hiện trường tổ chức thi công. Am hiểu bản vẻ và kỹ thuật thi công. Triển khai công việc đội nhóm và tiến độ. Bóc tách quản lí vật tư thiếy bị và tính toán khối lượng. 

RELATED ARTICLES